AAAp
Leerplicht en schoolverzuim

Tot een leeftijd van 5 jaar kunnen ouders hun kind thuishouden voor een dag(deel) of zelfs meerdere dagen, wanneer zij dat verstandig achten. Per slot is het kind in die periode niet leerplichtig. Wij vinden dat verzuim in deze periode ook kan leiden tot een leer- en ontwikkelingsachterstand. Wij adviseren om in ieder geval contact hierover te hebben met de leerkracht. Absentie van leerlingen van 4 jaar moet ook gemeld worden bij de directie.

In Breda hebben alle scholen met de gemeente Breda afgesproken dat zij wekelijks het verzuim van de leerlingen melden bij de leerplichtambtenaar. Het gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden wordt toestemming gegeven om uw kind van school thuis te houden. Wilt u daar meer over weten, vraag dan op school naar de folder: 'Samen verantwoordelijk voor de leerplicht'.

Extra vakantieverlof

Onder extra vakantieverlof wordt verstaan: vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties om. Extra vakantieverlof is niet iets waar men zonder meer recht op heeft, maar iets wat kan worden toegestaan als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Een verzoek om extra vakantieverlof kan alleen gedaan worden:

 1. Als het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders / voogden / verzorgers slechts mogelijk is buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.

  Dit moet aangetoond kunnen worden.

 2. Als een werkgeversverklaring kan worden overhandigd, waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Een verzoek om extra vakantieverlof moet schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd en mag slechts éénmaal per jaar verleend worden voor maximaal 10 dagen. Het mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar of tijdens de toetsweken.

In de hierna genoemde omstandigheden bestaat recht op bijzonder verlof.

 • Voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren.
 • Voor verhuizing (voor ten hoogste één dag).
 • Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (voor 1 of 2 dagen, afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten het gebied van de woonplaats van de leerling).
 • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, te regelen in overleg met de directeur.
 • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (voor ten hoogste 4 dagen); voor bloed- of aanverwanten in de tweede graad (voor ten hoogste twee dagen); voor bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad (voor ten hoogste 1 dag).
 • Bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum of het 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (voor 1 dag).Niet onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:
 • Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten.
 • Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken).
 • Het feit dat men al een vakantie geboekt heeft, zonder vooraf eerst toestemming te vragen voor het extra vakantieverlof.
 • Boeken zonder vooraf het vakantierooster goed te bekijken.
 • Voor vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen.
 • Een uitnodiging van grootouders, oom of tante of anderen om buiten de schoolvakanties mee op vakantie te gaan.
 • Een of meerdere dagen eerder afreizen, of later terugkomen om de drukte te vermijden.
 • Eerder afreizen omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben.
 • Het feit, dat men de familie al een aantal jaren niet gezien heeft.
 • Het ophalen of wegbrengen van mensen die terugkeren van vakantie of weggaan.
 • Een verlofdag i.v.m. een weekendje.
Ongeoorloofd schoolverzuim

Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de jongere zonder toestemming van de directeur afwezig is. De directeur is verplicht dit ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven, daaruit kan een proces-verbaal voor de ouders voortvloeien.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda.