AAAp
Ouderbijdrage

De Oudercommissie organiseert met veel enthousiasme en energie samen met het team allerlei activiteiten, zoals  Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de sportdag en nog veel andere tussentijdse zaken.

Deze activiteiten vormen een gezellige en broodnodige aanvulling op het reguliere schoolprogramma waarvoor het Rijk geen geld beschikbaar stelt. Zonder uw financiële ondersteuning zijn al deze activiteiten niet te bekostigen!

Ter bekostiging van de activiteiten vraagt de Oudercommissie aan alle ouders / verzorgers een (vrijwillige) bijdrage. Dit schooljaar (16-17) wordt de ouderbijdrage gelijk geïnd met de bijdrage die we jaarlijks vragen voor het klassenpotje en met de schoolreisbijdrage.

Voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt de bijdrage € 50,00 per kind.
Voor kinderen die na januari 2012 starten, is de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 € 40,00 per kind.

De genoemde € 50,00 bestaat uit een bijdrage van € 7,50 aan het klassenpotje, € 17,50 OC activiteiten en festiviteiten en € 25,00 als bijdrage aan de schoolreis. De kinderen uit groep 8 krijgen daarnaast nog een rekening om de schoolreis te upgraden naar een eindkamp!

 

De Dirk van Veen is onderdeel van de Stichting Nutsscholen Breda, en onze ouders zijn daarmee automatisch lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Uw lidmaatschap alsmede uw bijdrage aan de Stichting Nutsscholen worden (separaat van de bovengenoemde € 50,00) in rekening gebracht door het secretariaat van de Stichting. De gestaffelde hoogte van die (overigens ook vrijwillige) bijdrage vindt u in de schoolgids.

Mocht u om u moverende redenen niet willen/kunnen bijdragen aan de Stichting of aan de school, verzoeken wij u vriendelijk om de directie van de school daarvan op de hoogte te brengen. Wij kunnen dan eventueel een regeling treffen zodat uw kind(eren) toch kan(kunnen) deelnemen aan de diverse activiteiten en de schoolreis.