AAAp
MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006.

Samenstelling MR

Samenstelling MR schooljaar 2016-2017

Dhr. Daan van Eibergen Santhangens (ouder)

Voorzitter

Mw. Caroline Beck (ouder)

Penningmeester

Mw. Lonneke Vossenberg (ouder)

Portefeuille Kober/DirkenKo

Mw. Caroll-Ann den Hartog (teamlid)

Mw. Marleen van Kuipers (teamlid)

Mw. Annemiek van Duivendijk (teamlid)

 

 

In de GMR vertegenwoordigen Hilde de Koeijer en Daan van Eibergen Santhangens (MR voorzitter) ons dit schooljaar.

Vergaderdata

De vergaderdata van de MR worden vermeld op de schoolkalender (zie elders op de website). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. In verband met de te reserveren ruimte graag van tevoren even bericht sturen aan mr@nbsdirkvanveen.nl als u een vergadering wilt bijwonen!

Publicaties

De officiële publicaties van de MR (agenda's, notulen) kunt u vinden via deze link.

Taken van de MR

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals: 

• verbetering van het onderwijs;

• het kiezen van leermethodes;

• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);

• het schoolplan;

• de besteding van geld en gebouwen;

• het vaststellen van vakanties en vrije dagen;

• communicatie en betrokkenheid naar ouders;

• individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;

• veiligheid (in en rond de school).

Bevoegdheden van de MR

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?

De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:   

• Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.

• Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.

• Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:

• Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

• Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Medezeggenschapsraad - de MR voor ouders

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn/haar stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouder lid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudercommissie (OC)?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Dirk van Veen een goede school te maken en te houden. De oudercommissie bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Medezeggenschapsraad - de MR voor leerkrachten

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.