AAAp
Klachtenregeling

Als er een probleem is, dan is het verstandig dat u dat eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene(n). Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u, wanneer u er niet uitkomt, contact opnemen met de interne contactpersoon, met de directie van de school of met de medezeggenschapsraad.

De interne contactpersoon en de directie zijn aanspreekpunt voor meer persoonlijke zaken. Voor beleidsmatige zaken zijn de directie en de medezeggenschapsraad aanspreekpunt. Uiteindelijk kunt u zich ook wenden tot het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van de school.

Indien u er behoefte aan heeft om in vertrouwen te spreken over machtsmisbruik of ongewenst gedrag binnen de school kunt u ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD.

Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Ondanks dat we als school en schoolbestuur er vanuit gaan dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat, zou het voor kunnen komen dat dat niet gebeurt. Machtsmisbruik en ongewenst gedrag zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van iedereen die hiemee geconfronteerd wordt. Het roept vaak veel emoties en vragen op.

De interne vertrouwenspersoon van de school

Op school is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. Hij/zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kid en u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Let op: sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan van een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de interne vertrouwenspersoon melding maakt van een (redelijk vermoeden van een) strafbaar feit is deze persoon verplicht dit te melden aan het bevoeg gezag (het schoolbestuur). Het bevoegd gezag is op haar beurt verplicht hierover de vertrouwensinspecteur van het onderwijs te raadplegen. Als zij beiden vermoeden dat hier sprake is van een strafbaar feit is het schoolbestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie.

Contactgegevens interne contactpersoon van de school: juf Yvonne Floren, y.floren@nbsdirkvanveen.nl of 0853001222.

De externe vertrouwenspersoon (van de GGD West-Brabant)

Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken, dan kunt u het best direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de verplichting te melden bij het schoolbestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. Hij/zij zal met u ook de mogelijke consequenties van vervolgstappen bespreken en u indien nodig ondersteunen bij de te nemen stappen.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon van de GGD: u kunt hiervoor het centrale meldpunt bellen in Breda 076-5282241. Zij zorgen vervolgens dat u teruggebeld wordt door een van de medewerkers van de GGD. Dat is altijd een arts, een verpleegkundige of een gedragswetenschapper die deskundig is op dit gebied.

Mogelijke vervolgstappen (die u ook rechtstreeks kunt ondernemen) zijn:

  • Advies inwinnen bij de vertrouwensinspecteur van het onderwijs telefoonnummer 0900-1113111. Ook deze heeft geen meld- en aangifteplicht.
  • Een officiĆ«le klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij het schoolbestuur is aangesloten.
  • Aangifte doen bij de politie.
  • Hulpverlening op gang brengen voor uw kind of gezin.

Een "echte" klacht wordt pas in behandeling genomen als de klager en degene waarover geklaagd wordt niet samen tot een oplossing kunnen komen; dit geldt natuurlijk niet als de aard van de klacht contact tussen beide partijen onwenselijk maakt.

  • Een klacht over een leerkracht wordt vervolgens mondeling ingediend bij de directeur. Als niet tot een oplossing gekomen kan worden wordt een schriftelijke klacht ingediend bij de directeur.
  • Een klacht over de directeur wordt in eerste instantie mondeling ingediend bij de algemeen direceur van de Sichting Nutsscholen Breda, dhr. B. Sanders, via telefoonnummer 076-5309224.
  • Indien dit niet tot een oplossing leidt kan een schriftelijke klacht ingediend worden bij het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda, Cosunpark 21, 4814 ND  Breda.